59 31 54 50 [email protected]

Skolen

Eleven i fokus
Specialskolen Spirilen tilbyder praktisk og faglig undervisning fra 1. til 10. klasse og ungdomsuddannelsen STU, hvor vi i alt har plads til 10 elever. Der undervises i fagene dansk, matematik, samfundsfag, natur/teknik, svømning og hjemkundskab med udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau og mulighed for at lære.
I det omfang det er muligt, underviser vi gerne i den individuelle elev i dele af den øvrige fagrække. Vi finder elevernes personlige samt faglige styrker og dyrker dem, så skolegangen bliver en succesoplevelse for den unge.

Tilrettelagt undervisning
Vores elever har alle brug for et særligt undervisningstilbud, hvor alle læringsaktiviteter tager udgangspunkt i elevens behov og ressourcer. I undervisningen fokuserer vi på struktur, tryghed og den enkeltes interesser, således undervisningen inddrager eleven. Undervisningen foregår i små klasselokaler, hvor hver enkelt elev har sin egen base i form af egen computer og fast lokale, hvor læreren kommer til eleven.
I forbindelse med uddannelsen på Spirilen holder vi tilsynsmøder mellem os, forældre og den tilsynsførende kommune. Heri beskriver vi målet med uddannelsen og det dertilhørende forløb. Hensigten er at informere forældre og kommune omkring de tiltag, der foretages i forhold til eleven og dennes trivsel.

Hverdagens ansvar
På skolen inddrages de unge i det daglige liv, hvorigennem de lære at tage ansvar. På skolen tilbyder vi tre daglige fællesmåltider til eleverne: Morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Hver dag tilberedes frokosten af en elev og dennes lærer, som sammen har ansvaret for en ugentlig maddag.
Vi lægger stor vægt på sund og alsidig kost, som giver de unge energi, og gør dem veloplagte til en dag med sjov og læring. Ligeledes indeholder elevernes skoleskema flere moduler med motion, hvor eleven selv er medbestemmende.
Vi holder et ugentligt elevmøde, som eleverne sammen med deres kontaktperson på skift er ansvarlige for. Her har alle mulighed for at tage punkter op til fælles drøftelse.
Har du spørgsmål til vores skole eller til Spirilen generelt, er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller tlf.: 40 27 52 41.

UNDERVISNING OG SKEMA

Undervisningen

Alle elever undervises i eget, faste lokale med eneundervisning, med undtagelse fra sport/motions- og værkstedsfag, hvor der undervises i mindre grupper. I Undervisningen gennemfører vi en meget fast struktur med faste, kendte rammer for tid og indhold for den enkelte disciplin, således eleven føler sig tryg ved forløbet.
På Spirilen opbygger vi undervisningen således, at den tilgodeser elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Vi tager altid udgangspunkt i elevens interesser, for at skabe den bedste grobund for læring.

De faglige moduler

Der tilbydes primært dansk, matematik, samfundsfag, natur/teknik, svømning, hjemkundskab og ADL træning. Tilbuddene varierer, da vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs kompetencer og potentialer og andre fag kan derfor indgå, når dette findes hensigtsmæssigt.
Derudover tilbydes undervisning ud fra elevens interesse og ud fra det synspunkt, at der altid er noget man er god til. Denne undervisning kan f.eks. være ridning, motionscenter, kunst og kultur, håndværk, supplerende faglige færdigheder, dyrehold osv.

Fast morgenmotion på skemaet

En elev og en lærer er ansvarlige for tilrettelæggelsen af morgenmotion for en uge ad gangen. Morgenmotionen består af 25-45 min. med høj puls. Den fysiske aktivitet giver bedre indlæring, mere energi og overskud, samt styrker motorik, knogler, led og muskelmasse.
Motionen skal til dels foregå i det hjemlige miljø, fordi det giver inspiration til at bruge området i frikvartererne, men også i nærmiljøet, hvor vi har glæde af bl.a. skov og strand.
Vi spiller bl.a. stikbold, høvdingebold, hockey, rundbold, fodbold, leger dåseskjul, løber, går ture og leger et tagfat

Værksteder

Mandag, tirsdag og torsdag eftermiddag har vi værkstedstimer. Værkstederne tilrettelægges i samarbejde med eleverne ud fra deres ønsker. Disse kan f.eks. være fodbold, fiskeri, tur ud af huset, bagning, syning, træ, læder eller billedværksted. Her gives mulighed for at udvikle sociale kompetencer, da eleverne sammen skal løse opgaver.
Har du spørgsmål til undervisningen, skema eller til Spirilen generelt, er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller tlf.: 40 27 52 41.